صلوات فتحیه

 

 

این ختم نزد علما معروف و مشهور است وهر که چهل صبح  بعد از خواندن نماز صبح بگوید کار فرو بسته او بگشاید و بر دشمن ظفر یابد و اگر در زندان بود حق تعالى او را رهایى بخشد. خواص بسیار دارد و عارف بزرگ سید على همدانى ره بعضى ازین صلوات در آخر أوراد فتحیه إیراد فرموده‏ اند.  منبع:    تفسیر روح البیان، ج‏7، ص: 236-235.

الصلاه و السلام علیک یا رسول الله ، الصلاه و السلام علیک یا حبیب الله ،
درود و سلام بر تو ای فرستاده خدا ، درود و سلام بر تو ای دوستدار خدا ،
الصلاه و السلام علیک یا خلیل الله ، الصلاه و السلام علیک یا صفی الله ،
درود و سلام بر تو ای دوست یکدل خدا ، درود و سلام بر تو ای برگزیدة خدا ،
الصلاه و السلام علیک یا نجی الله ، الصلاه و السلام علیک یا خیر خلق الله ،
درود و سلام بر تو ای رازدار خدا ، درود و سلام بر تو ای بهترین آفریدة خدا ،
الصلاه و السلام علیک یا من اختاره الله ، الصلاه و السلام علیک یا من زینه الله ،
درودو سلام بر تو ای کسی که خدایش برگزیددرود و سلام بر تو ای کسی که خدایش زینت  بخشید ،
الصلاه و السلام علیک یا من ارسله الله ، الصلاه و السلام علیک یا من شرفه الله ،
درود و سلام بر تو ای کسی که خدایش به رسالت فرستاد ، درود و سلام بر تو ای کسی که خدایش شرافت داد ،
الصلاه و السلام علیک یا من عظمه الله ، الصلاه و السلام علیک یا من کرمه الله ،
درود وسلام بر تو ای کسی که خدایش بزرگ گردانید درود و سلام بر تو ای کسی که خدایش گرامی داشت ،
الصلاه و السلام علیک یا سید المرسلین ، الصلاه و السلام علیک یا امام المتقین ،
درود و سلام بر تو ای مولای فرستادگان ، درود و سلام بر تو ای پیشوای با تقوایان ،
الصلاه و السلام علیک یا حاتم النبیین ، الصلاه و السلام علیک یا شفیع
درود و سلام بر تو ای خاتم پیامبران ، درود و سلام بر تو ای شفاعت کنندة
المذنبین ، الصلاه و السلام علیک یا رسول الله رب العالمین ،
گنهکاران ، درود و سلام بر تو ای رسول خدای پروردگار هستی ها ،
الصلاه و السلام علیک یا سید الاولین ، الصلاه و السلام علیک یا سید الآخرین ،
درود و سلام بر تو ای مولای نخستین آفریدگان ، درود و سلام بر تو ای مولای واپسین آفریدگان ،
الصلاه و السلام علیک یا قائد المرسلین ، الصلاه و السلام و علیک یا شفیع الامه ،
درود و سلام بر تو ای راهبر فرستادگان ، درود و سلام بر تو ای شفاعت کنندة امت ،
الصلاه و السلام علیک یا عظیم الهمه ، الصلاه و السلام علیک یا حامل لواء الحمد ،
درود و سلام بر تو ای بزرگ همت ، درود و سلام بر تو ای پرچمدار ستایش ،
الصلاه و السلام علیک یا صاحب المقام المحمود ، الصلاه و السلام علیک
درود و سلام بر تو ای صاحب مقام درخور سپاس ، درود و سلام بر تو
یا ساقی الحوض المورود ، الصلاه و السلام علیک یا اکثر الناس تبعا یقوم القیامه ،
ای ساقی حوضی که بر آن وارد شوند ، درود و سلام به تو ای که در روز قیامت بیش ترین پیرو را داری ،
الصلاه و السلام علیک یا سید ولد آدم ، الصلاه و السلام علیک یا اکرم الاولین
درود و سلام بر تو ای مولای فرزندان آدم ، درود و سلام بر تو ای نخستین گرامی
و الآخرین ، الصلاه و السلام علیک با بشیر ، الصلاه و السلام علیک
و ای واپسین گرامی ، درود و سلام بر تو ای بشارت دهنده ، درود و سلام بر تو
یا نذیر ، الصلاه و السلام علیک یا داعی الله بإذنه و السراج المنیر ،
ای هشدار دهنده، درود و سلام بر تو ای دعوت کننده به سوی خدا ، به اذن او ، و ای چراغ نورانی ،
الصلاه و السلام علیک یا مقفی ، الصلاه و السلام علیک یا عاقب ، الصلاه و السلام
درود و سلام بر تو ای برگزیده ، درود و سلام بر تو ای جانشین خیر ، درود و سلام
علیک یا حاشر ، الصلاه و السلام علیک یا مختار ، الصلاه و السلام علیک یا ماحی ،
بر تو ای گردآورنده [ امت ] ، درود و سلام بر تو ای اختیار شده ، درود و سلام بر تو ای محوکننده ،
الصلاه و السلام علیک یا احمد ، الصلاه و السلام علیک یا محمد صلوات الله
درود و سلام بر تو ای پسندیده ، درود و سلام بر تو ای ستوده خصال ؛ درودهای خدا
و ملائکته و رسله و حمله عرشه و جمیع خلقه علیک و علی آلک و اصحابک فرشتگان و رسولان و حاملان عرش و تمام آفریدگان او بر تو باد و بر خاندان و اصحاب تو ، و رحمه الله و برکاته 

و رحمت و برکات خدا [نیز بر شما باد.]


هدیة‌ خدا ، ص 147 .
تفسیر روح البیان ، ج 7 ، ص 235

با قدری اضافات و تغییرات به نقل از

http://roze61.blogfa.com/post-125.aspx

/ 0 نظر / 570 بازدید